Newsletter

Etablering av et eget tillatelsesregime for lakseoppdrett til havs

Published:

Bird flying over a wave.
Nærings- og fiskeridepartementet sendte 2. februar 2022 på høring et forslag om å etablere et eget tillatelsesregime for havbruk til havs. Vi gir deg hovedpunktene i forslaget.

Høringsforslaget kan kort sammenfattes slik:


 1. Det etableres et eget tillatelsesregime for havbruk til havs, som gjelder utenfor produksjonsområdene/trafikklyssystemet.

 2. I tråd med anbefalinger fra Havforskningsinstituttet trekkes yttergrensene for produksjonsområdene inn til 1, 4 og 8 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

 3. Kongen i statsråd avgjør hvilke havområder som kan konsekvensvurderes med sikte på etablering av havbruk til havs.

 4. Etter at en overordnet, offentlig konsekvensvurdering er gjennomført i et havområde, avgjør Kongen i statsråd om og i tilfelle hvilke deler av området som kan lyses ut for havbruk til havs.

 5. Departementet deler et område som Kongen i statsråd har vedtatt at kan lyses ut for havbruk til havs, inn i flere delområder («utlysningsområder»). Adgang til å etablere seg innenfor hvert utlysningsområde lyses ut i konkurranse. Utlysningsområdet lyses ut med grense for MTB.

 6. Det fastsettes en egen tildelingsforskrift for den enkelte tildelingsrunde, der det blant annet kan fastsettes prekvalifiseringskrav samt andre vilkår for å delta i konkurransen

 7. Aktører som vinner frem i konkurransen, gis et forhåndstilsagn. Forhåndstilsagnet gir innehaveren rett til å søke om tildeling og klarering av lokalitet i utlysningsområdet som ble vunnet i konkurranse. Tilsagnet gir ikke rett til etablering.

 8. Innehaveren av et forhåndstilsagn i et utlysningsområde skal sende inn forslag til et program for prosjektspesifikk konsekvensvurdering til Fiskeridirektoratet Retningslinjer for utarbeidelse av programmet gis i egen veileder. Fiskeridirektoratet sender forslag til program på høring til relevante sektormyndigheter, og fastsetter programmet på bakgrunn av forslaget og innspill fra sektormyndigheter.

 9. Den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen skal gjennomføres i tråd med et fastsatt program, og skal sendes på høring sammen med søknad om lokalitet. Det utarbeides en egen veileder med retningslinjer for gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensvurdering.

 10. Etter gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensvurdering og tildeling av sektortillatelser fra relevante myndigheter, kan det tildeles akvakulturtillatelse til én spesifikk lokalitet innenfor det utlysningsområdet som følger av forhåndstilsagnet. Forhåndstilsagnet avløses av tillatelsen, og tiltakshaveren vil ikke ha noen rettigheter knyttet til resten av det opprinnelige utlysningsområdet. Tillatelsen avgrenses i MTB. Forut for vedtak om sektortillatelse, skal et myndighetsorgan som vurderer avslag på grunnlag av forvaltningsskjønn, varsle Fiskeridirektoratet, som skal innkalle til samordningsmøte.

 11. Det kan kreves vederlag til statskassen for nye tillatelser og for økning i produksjonskapasiteten på eksisterende havtillatelser, f.eks. ved gjennomføring av en auksjonsrunde, fastpris med kvalifisering eller loddtrekning. Valg av allokeringsmekanisme fastsettes i den enkelte tildelingsrunden.

 12. Tillatelsen knyttes til én bestemt lokalitet og ett bestemt akvakulturanlegg. Det må søkes om større endringer på akvakulturanlegget. Tillatelsen kan ikke inngå i fellesbiomassetak med andre akvakulturtillatelser

 13. Departementet ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet om det bør gis regler om samtykkekrav ved overdragelse av havtillatelser og selskapsandeler o.l. som sikrer bestemmende innflytelse over innehaver av slik tillatelse.

 14. Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til overføring av produksjonskapasitet i tillatelser som reguleres av produksjonsområdeforskriften til havtillatelser. Biomassen som flyttes, vil kunne dobles. Kapasiteten som ved slik flytting vil inngå i havtillatelsen, kan ikke flyttes tilbake til produksjonsområdene.

 15. Havtillatelser skal etter forslaget gis med tidsbegrensing på 25 år.

 16. Det skal gjennomføres en forskriftsteknisk revisjon av laksetildelingsforskriften.

Høringsfristen er 2. mai 2022.


Les hele høringsnotatet her.
Advokatfirmaet Schjødt bistår jevnlig klienter i utarbeidingen av høringsuttalelser i forbindelse med endringer i fiskeri- og havbrukslovgivningen. Ta gjerne kontakt dersom deres virksomhet ønsker nærmere informasjon om innholdet i høringsnotatet eller det er spørsmål dere ønsker å diskutere.

Do you have any questions?