Newsletter

Historisk utlysning av områder for havvind

Published:

Windmills at sea

Olje- og energidepartementet (OED) har 29. mars 2023 for første gang lyst ut konkurranse om prosjektområder for havvind på norsk kontinentalsokkel. Tildelingen av prosjektområder er forventet å skje mot slutten av 2023. De to områdene som er gjenstand for utlysning i denne runden er Utsira Nord (1500 MW) og Sørlige Nordsjø II (1500 MW). Ytterligere runder med utlysning er bebudet i 2025.

Utlysningen følger i stor grad forslaget som OED annonserte 6.desember 2022 om prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for første fase av Sørlige Nordsjø II, og forslag om kvalitative kriterier for Utsira Nord. Etter å ha mottatt og vurdert innspill på forslaget fra næringen og øvrige høringsinstanser, har OED gjort enkelte justeringer både for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Den fullstendige utlysningen fremstår grundig og detaljert, og inneholder blant annet en rekke standard dokumenter for søkerne for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. Utlysningen utgjør et viktig steg mot å realisere utbygging av havvind på norsk sokkel.


Utlysningen legger til grunn at flere selskaper kan sende felles søknad som et konsortium og de må kunne dokumentere at de samlet har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller relevante krav til helse, miljø og sikkerhet.

Tildeling av prosjektområder

Tildeling av områder i Sørlige Nordsjø II vil skje på bakgrunn av en prekvalifiseringsrunde, med søknadsfrist 4. august 2023, etterfulgt av en auksjonsrunde forventet i desember 2023. Søkerne må oppfylle samtlige prekvalifiseringskriterier for å bli prekvalifisert og departementet vil deretter rangere søkerne som oppfyller prekvalifiseringskriteriene basert på en samlet helhetsvurdering (gjennomføringsevne vektes 60%, bærekraft 20% og positive lokale ringvirkninger 20%). Det vil innenfor hvert prekvalifiseringskriterium bli gitt en poengsum fra 1-10, basert på en skjønnsmessig evaluering av underkriteriene (med unntak av underkriteriene prosjektansvarliges integritet og HMS som vil bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt). Minimum 6, og maksimalt 8 søkere vil bli valgt ut til å delta i en åpen auksjon. Det vil bli satt en reservasjonspris. Departementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med forslag om at denne skal være på 66 NOK-øre/kWh. Søkeren med lavest budpris (NOK-øre/kWh) vinner auksjonen og vil bli tildelt en tidsavgrenset enerett til prosjektområdet. Vinneren må inngå en differansekontrakt med staten og stille garantier for forpliktelser i henhold til differansekontrakten.


For å sikre fremdrift og at Sørlige Nordsjø II blir realisert krever departementet at søkere som prekvalifiseres for å delta i auksjonen må stille en standard bankgaranti på MNOK 400 til fordel for staten senest 14 dager før auksjonen starter. Denne garantien skal gi sikkerhet for at den som vinner auksjonen inngår differansekontrakten etter avsluttet auksjon, og vil erstattes av garantier i henhold til differansekontrakten.


Områdene i Utsira Nord er delt inn i tre områder på 500 MW, og vil bli tildelt basert på kvalitative kriterier. Kriteriene er lignende som de som gjelder for Sørlige Nordsjø II men med innovasjon og teknologiutvikling som et tilleggskriterium. Søknadsfristen er 1. september 2023 og tildelingen forventes i desember 2023. De tre søkerne som samlet sett får høyest poengsum i den kvalitative konkurransen, vil tildeles hvert sitt prosjektområde. Søkeren med høyest poengsum vil få tildelt sitt foretrukne prosjektområde, søker med nest høyest poengsum vil få tildelt sitt foretrukne prosjektområde blant de gjenstående to prosjektområder, og søker med den tredje høyeste poengsum vil få tildelt det siste prosjektområdet. Prosjekter som er videreutviklet og modnet i samsvar søknaden, vil få adgang til å konkurrere om statsstøtte gjennom en tosidig differansekontrakt som ledd i konsesjonsprosessen. Detaljerte regler om konkurransen vil bli fastsatt senere, men det legges opp til at ett prosjekt ikke vil motta statsstøtte. Dette prosjektet kan likevel gis anledning til å fortsette å modne prosjektet.

Fremtidige utlysninger

Energikommisjonen fremla tidligere i år sin rapport knyttet til energipolitiske dilemmaer og utvikling av kraftforsyning i Norge. Av rapporten fremgår det at Norge har behov for mer fornybar energi for å kunne møte fremtidens utfordringer med kraftforsyning. Regjeringer har igangsatt undersøkelser av mulige nye områder for havvind, og tar sikte på å utlyse en ny konkurranse for prosjektområder for havvind allerede i 2025.


Les mer om utlysningen av de to havvindområdene her.

Kontakt