Newsletter

Ny lagstiftning

by Fredrik Svensson

Published:

Shadow of people walking
Den nya visselblåsarlagen – behöriga myndighet för extern visselblåsning.

Den nya visselblåsarlagen träder i kraft den 17 december 2021. Enligt lagen ska det bli möjligt att larma om missförhållanden både internt på arbetsplatsen och externt till en myndighet. Regeringen har nu beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner (förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). De myndigheter som har utsetts av regeringen ska genom externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner, ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde.


Regeringen har även beslutat att utse Arbetsmiljöverket till särskilt behörig myndighet. Det innebär bland annat att Arbetsmiljöverket ska hantera rapporter som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.  Arbetsmiljöverket är även tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner enligt visselblåsarlagen.


Myndigheter som utsetts av regeringen att vara de behöriga myndigheter som ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner) listas här.


Nästa steg mot genomförandet av att reformera LAS


Den 1 juni 2020 överlämnades betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”). Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade därefter en partsöverenskommelse om hur LAS ska reformeras. Lagändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Regeringen tillsatte den 11 januari 2021 tre interna utredningar med uppgift att lämna förslag till lagändringar så att arbetsmarknaden ska kunna reformeras enligt partsöverenskommelsen. Förslagen har nu varit ute på remiss och ska behandlas vidare för att därefter kunna överlämna en proposition till riksdagen.

Do you have any questions?