Newsletter

Ny lov om låneformidling

Published:

Meeting room back

Finansdepartementet la 14. oktober 2022 frem forslag til ny lov om låneformidling. Finansagenter og låneformidlere som retter sin virksomhet mot forbrukere blir som hovedregel underlagt konsesjonsplikt, med krav til egnethet hos styre og ledelse, krav om tegning av ansvarsforsikring og krav om forsvarlig virksomhetsutøvelse. Reglene er basert på EUs boliglånsdirektiv, men gjøres gjeldende for formidling av alle typer lån. I dette nyhetsbrevet oppsummeres hovedpunktene i forslaget.

Forslaget fremkommer av Prop. 2 L (2022-2023),[1] og gjennomfører de offentligrettslige delene av EØS-regler som svarer til boliglånsdirektivet, dvs. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål. [2] Proposisjonen er basert på et notat fra Finanstilsynet sendt på høring 5. juli 2019, men med enkelte endringer og justeringer.

Lovforslaget skiller mellom konsesjonspliktige og registreringspliktige låneformidlingsforetak, og kan i korthet oppsummeres som følger:

Konsesjonspliktige låneformidlingsforetak

Registreringspliktige låneformidlingsforetak

Noen fellesregler

[1] https://www.regjeringen.no/contentassets/ce7d6ec27920420bbb4de2af4e25db09/no/pdfs/prp202220230002000dddpdfs.pdf

2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=EN

Do you have any questions?