Newsletter

Företrädaransvar för skatter och avgifter

Published:

Business man standing in front of building

- Hur bör styrelsen agera vid betalningssvårigheter? Ett bolags ställföreträdare kan under vissa förutsättningar bli ansvariga för betalning av bolagets obetalda skatter och avgifter (företrädaransvar). För att undvika företrädaransvar i samband med att bolaget får betalningssvårigheter måste bolaget ställa in betalningarna, inleda en företagsrekonstruktion eller ansöka om att bolaget ska försättas i konkurs. I detta nyhetsbrev går advokaterna och konkursförvaltarna Johan Hörnberg och Hedvig Mårstad igenom vad som gäller för företrädaransvar och hur bolagets ställföreträdare bör agera för att undvika ansvar.

Vad innebär ett företrädaransvar för skatter och avgifter?


Om ett bolag inte kan betala sina skatter och avgifter på förfallodagen kan Skatteverket under vissa förutsättningar ansöka om betalningsansvar för bolagets ställföreträdare. I praktiken innebär det att bolagets ställföreträdare kan bli skyldiga att i samma omfattning som bolaget ansvara för obetalda skatter och avgifter.


För det fall att Skatteverkets fordran på obetalda skatter och avgifter minskar, exempelvis på grund av att en annan ställföreträdare betalar hela eller delar av kravet till Skatteverket eller om Skatteverkets skuld skrivs ner inom ramen för en företagsrekonstruktion minskar även företrädaransvaret i motsvarande mån.


Vidare gäller att om en av bolagets ställföreträdare infriar hela eller delar av kravet har vederbörande en regressrätt mot bolaget motsvarande vad som betalats till Skatteverket.


Vid vilken tidpunkt kan bolagets ställföreträdare bli betalningsskyldiga?


Ansvaret för bolagets obetalda skatter och avgifter infaller om bolaget inte betalat skatter och avgifter vid den s.k. relevanta ansvarstidpunkten. Den relevanta ansvarstidpunkten kan vara olika beroende på vilket beslut som Skatteverket lagt till grund för sitt ansvarsut krävande.


Huvudregeln är att det är dagen då skatter och avgifter förfaller till betalning som är den relevanta ansvarstidpunkten. Skatteverkets utredning i ansvarsfrågan utgår därför ifrån hur bolagets ställföreträdare agerat (grov oaktsamhet eller uppsåt) i samband med att bolaget inte betalat de skatter och avgifter som förfallit.


Hur påverkas ansvarstidpunkten om bolaget beviljats anstånd?


Om bolaget har ansökt om och beviljats anstånd med betalning av skatter och avgifter innebär det att bolaget tillfälligt inte behöver betala skatter och avgifter men Skatteverkets krav finns kvar. Ett anstånd utgör därför i praktiken ett hinder för Skatteverket att ge in en ansökan om företrädaransvar mot bolagets ställföreträdare.


En förutsättning för att anståndet ska ge det andrum som redogörs för ovan är att anståndet beviljats innan skatterna och avgifterna förföll enligt en den ursprungliga förfallodagen Genom att bolaget beviljas anstånd flyttas även tidpunkten för när företrädaransvaret kan inträda fram till den dag när anståndet löper ut och skatter och avgifterna på nytt förfaller till betalning.HUR KAN STÄLLFÖRETRÄDARE UNDVIKA ANSVAR?


För att bolagets ställföreträdare ska undvika företrädaransvar i samband med att bolaget får betalningssvårigheter måste bolaget ställa in betalningarna, inleda en företagsrekonstruktion eller ansöka om att försättas i konkurs.


Betalningsinställelse


Att bolaget ställer in betalningarna innebär i praktiken att bolaget underrättar alla sina borgenärer om att inga skulder kommer att betalas. För att en betalningsinställelse ska kunna freda bolagets ställföreträdare mot ett företrädaransvar måste underrättelsen ske senast på förfallodagen. Vidare måste betalningsinställelsen följas av att bolaget vidtar ytterligare åtgärder för att hantera den uppkomna situationen. En betalningsinställelse ska dessutom uppfylla vissa formkrav såsom att den ska vara skriftlig och skickas till samtliga av bolagets borgenärer.


Företagsrekonstruktion


Att bolaget senast på förfallodagen vid tingsrätten ansöker om företagsrekonstruktion är också ett hinder mot att Skatteverket kan ansöka om företrädaransvar. Skatter och avgifter som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion får inte betalas och kan därtill komma att bli föremål för skuldnedskrivning inom ramen för rekonstruktionsförfarandet. Viktigt att notera är att bolaget måste betala skatter och avgifter som uppkommer efter ansökan om företagsrekonstruktion allt eftersom de förfaller. Det är inte heller tillräckligt för att freda sig från ett eventuellt ansvar att bolagets företrädare utom domstol försöker att rekonstruera bolaget på egen hand. Om rekonstruktionen upphör utan att någon skuldnedskrivning kommit till stånd är det sannolikt att Skatteverket har rätt att ge in en ansökan om företrädaransvar mot bolagets ställföreträdare. Det är dock inte möjligt för Skatteverket att göra gällande ett företrädaransvar avseende de skatter och avgifter som uppkommit före det att bolaget ansökte om rekonstruktion men däremot för obetalda skatter och avgifter som förfallit under rekonstruktionen.


Konkurs


Om bolaget senast på den relevanta förfallodagen ansöker om konkurs eller försätts i konkurs är även det en sådan åtgärd som utgör ett hinder för Skatteverket att ansökan om att bolagets ställföreträdare ska påföras ett företrädaransvar för bolagets obetalda skatter och avgifter.SAMMANFATTNING


Ställföreträdare i ett bolag med betalningssvårigheter bör vara extra vaksamma beträffande betalning av skatter och avgifter allteftersom dessa förfaller till betalning. Bolagets obetalda skatter och avgifter kan komma att utkrävas personligen av bolagets ställföreträdare. Om bolaget inte kan betala sina skatter och avgifter måste bolaget i normalfallet senast på förfallodagen agera genom att ställa in betalningar, ansöka om företagsrekonstruktion eller försätta bolaget i konkurs. Vid frågor kring företrädaransvar och vilka åtgärder som bolagets ställföreträdare bör vidta kan Advokatfirman Schjødt bistå med rådgivning till såväl bolag som styrelseledamöter m.fl

Do you have any questions?