Rekonstruktion och insolvens

Rekonstruktion och insolvens

Har du frågor om rekonstruktion och insolvens? Kontakta oss för ytterligare vägledning och för information om våra tjänster.

Schjødts team inom rekonstruktion och insolvens har mer än 50 års erfarenhet av rådgivning till företag med ekonomiska svårigheter. Vi åtar oss uppdrag inom såväl formella företagsrekonstruktioner beslutade av domstol som finansiella omstruktureringar utanför domstol. Vi förordnas också löpande som konkursförvaltare och likvidatorer.

Experter inom insolvens, rekonstruktion och likvidation

Vår expertis omfattar rådgivning vid transaktioner före och efter konkurs, avveckling av aktiebolag, förhandlingar om skuldnedskrivning samt rådgivning vid återvinningskrav och frågor om företrädaransvar. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom Bank & Finans i frågor som rör refinansiering, obligationer, garantier och säkerheter.


Vi företräder löpande ledande kreditgivare och investerare i Norden, inklusive banker, finansinstitut, hedgefonder och obligationsinnehavare. På gäldenärssidan har vi genom åren hanterat flera av de största konkurserna i Sverige och några av landets mest omfattande och komplexa företagsrekonstruktioner.

Global erfarenhet av insolvens och företagsrekonstruktion

Schjødts långa erfarenhet av rådgivning inom olja och gas, kapitalmarknad, handel, industri, fastigheter, sjöfart, seismisk industri, vattenbruk och fiske gör att vi kan erbjuda erforderlig expertis för att hantera finansiella kriser och rådgivning kring insolvens inom en bredd av olika branscher.


Genom våra kontor i Norge, Sverige och Danmark samt London kan vi också erbjuda ett integrerat samarbete och expertis vid omstrukturering och insolvens i någon av de skandinaviska jurisdiktionerna, i Storbritannien och internationellt. Vår globala erfarenhet omfattar omstruktureringar i USA, Fjärran Östern och Asien.


Kärnan i vårt erbjudande är vår affärsmässiga medvetenhet och rättsliga expertis inom insolvens . Vår erfarenhet och branschkunskap gör det möjligt för oss att ge marknadsledande kommersiell rådgivning om de juridiska alternativ som finns tillgängliga för borgenärer, investerare och gäldenärer i ekonomiskt utsatta situationer.


Om ett formellt insolvensförfarande är nödvändigt besitter våra konkursförvaltare och rekonstruktörer stor erfarenhet av att hantera såväl en komplex och omfattande konkurs som en företagsrekonstruktion.

Frågor och svar

Vad innebär insolvens/obestånd?


Begreppet insolvens, eller obestånd som det också kallas, innebär att man inte kan betala sina skulder när de förfaller och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Det finns inte något krav på att gäldenären måste ha likvida medel som motsvarar förfallna skulder. Det är tillräckligt att gäldenären har tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel eller lätt kan få en kredit som motsvarar de skulder som förfaller. Obeståndsbedömningen har karaktär av en prognos över gäldenärens ekonomiska situation. Om det bedöms som mycket sannolikt att gäldenären vid någon tidpunkt inte längre kommer kunna betala sina förfallna skulder föreligger obestånd, detta oavsett om tidpunkten då oförmågan inträder ligger långt fram i tiden eller inte.


Vad är konkurs?
En konkurs innebär att gäldenärens samtliga utmätningsbara tillgångar tas i anspråk för att i ett sammanhang och så långt som det är möjligt betala gäldenärens skulder. En av konkursförvaltarens viktigaste uppgifter är att omhänderta tillgångarna och se till att de säljs så förmånligt och snabbt som möjligt och att överskottet fördelas mellan fordringsägarna. Avvecklingen av tillgångar kan ske på olika sätt, t.ex. genom att fortsätta verksamheten under en tid, genom att överlåta hela rörelsen eller genom att sälja enskilda tillgångar på auktion eller under hand. Viktigt är att konkursförvaltaren vid utförandet av sitt uppdrag alltid ska tillvarata fordringsägarnas intressen i första hand.

Förutom den övergripande uppgiften att realisera tillgångarna och fördela överskottet har konkursförvaltaren också en utredande uppgift. Konkursförvaltaren ska utreda eventuella återvinningsbara transaktioner och olagliga värdeöverföringar samt om det kan finnas grund för skadeståndsskyldighet mot bolaget.


Vad är företagsrekonstruktion?
Syftet med en företagsrekonstruktion är att rekonstruera företag som bedöms livskraftiga trots betalningssvårigheter och därigenom säkra verksamhetens överlevnad. Rekonstruktion kan beviljas i stort sett alla typer av näringsidkare oberoende av organisationsform och omfattning av verksamheten. Företagsrekonstruktion är särskilt lämpat för företag som hamnat i ekonomisk kris på grund av en konjunkturnedgång, en större kundförlust eller andra omständigheter som inte är direkt hänförliga till företagets verksamhet och av övergående natur.

Vid valet mellan företagsrekonstruktion och konkurs ska i första hand företagets ekonomiska ställning och framtidsutsikter bedömas. En företagsrekonstruktion kan inledas om företaget har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens. Det krävs alltså inte, till skillnad från vid ansökan om konkurs, att företaget är på obestånd. Däremot måste det finnas grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen för att ansökan ska beviljas.

Under rekonstruktionen ska en av tingsrätten utsedd rekonstruktör undersöka om verksamheten kan fortsätta drivas helt eller delvis och i så fall hur det kan ske. Rekonstruktören ska också biträda gäldenären med upprättande av en rekonstruktionsplan.

Vad är likvidation?
En likvidation innebär att ett aktiebolag avvecklas och upplöses efter det att samtliga skulder betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.
Aktiebolagets ägare kan besluta om frivillig likvidation, vilket görs genom beslut på bolagsstämma. Beslutet om likvidation ska sedan anmälas till Bolagsverket. Aktiebolaget kan välja en likvidator på egen hand. Om så inte skett kan Bolagsverket utse en likvidator.


Om ett aktiebolag inte följer aktiebolagslagens regler om exempelvis behörig styrelse eller årsredovisningslagens om upprättande och ingivande av årsredovisning kan Bolagsverket besluta om tvångslikvidation, varvid Bolagsverket utser en likvidator i samband med likvidationsbeslutet.


Likvidatorns uppgift är att avveckla aktiebolaget om det finns förutsättningar för det. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma. Om tillräckliga tillgångar för att genomföra likvidationen saknas kan aktiebolaget istället avvecklats genom konkurs.

Vill du lära dig mer om hur en konkurs eller rekonstruktion går till? Läs vår broschyr.