Newsletter

Høringsforslag: enklere regler for grensekryssende fusjon/fisjon og aksjebytte

Published:

Windows
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av de norske skattereglene om grensekryssende fusjoner, fisjoner og aksjebytter. Forslaget forenkler regelverket vesentlig og gjør at grensekryssende fusjoner, fisjoner og aksjebytter lettere kan gjennomføres enn tidligere.

Etter dagens regelverk kan grensekryssende transaksjoner for noen tilfeller gjennomføres skattefritt for det norske selskapet og de norske aksjonærene. Dette gjelder der et norsk selskap er overtakende selskap i en fusjon eller fisjon eller er part i et aksjebytte, og for fusjoner, fisjoner og aksjebytter som gjennomføres mellom utenlandske selskaper.

Vilkår for skattefrihet i Norge er at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge. Videre stilles det i dag et krav om at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet i det utenlandske selskapets hjemland.

Vår erfaring er at kravet om at transaksjonen må gjennomføres med skattemessig kontinuitet i det utenlandske selskapets hjemland kan være krevende å oppfylle, og at det ofte er utfordringer med å tilstrekkelig kunne dokumentere at vilkåret er oppfylt. Utfordringene oppstår ofte som følge av at det andre landet har avvikende regelverk knyttet til denne type transaksjoner, som ikke nødvendigvis harmonerer med Norges prinsipper om skattemessig kontinuitet.

I høringsforslaget foreslås det at kravet om at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet i utlandet oppheves. Den foreslåtte endringen innebærer at det er tilstrekkelig for å oppnå skattefrihet at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet i Norge.

Forslaget vil gjøre det lettere og mer forutsigbart for norske aksjonærer og norske selskaper å gjennomføre grensekryssende reorganiseringer og transaksjoner. Forslaget er derfor kjærkomment.

Det er foreslått at det nye regelverket trer i kraft fra 1. januar 2022. 

Do you have any questions?