Newsletter

Innføring av grunnrenteskatt innen vindkraft

Published:

Windmills at night

Forslaget om innføring av grunnrenteskatt for vindkraft reiser problemer i forhold til Grunnloven og EMK. En slik særskatt bygger på en forutsetning om en ekstraordinær avkastning (grunnrente).


Men innen vindkraftbransjen har det historisk sett ikke foreligget noen ekstraordinær avkastning. Departementet peker riktignok på forhold som "indikerer" at dette kan bli anderledes i fremtiden, men forslaget hviler på svært usikre og diskutable antagelser.


Dersom antagelsene svikter slik at vindkraftselskapene ikke oppnår noen ekstraordinær avkastning kan det få alvorlige konsekvenser dersom selskapene likevel pålegges å betale en svært høy særskatt i form av grunnrenteskatt.


Dette er en forskjellsbehandling som vil ramme selskaper som har truffet fornuftige investeringsbeslutninger tilbake i tid, og som er problematisk i forhold til Grunnloven og EMK.


Schjødt har sammen med tre andre advokatfirma satt søkelyset på dette problemet. Det er utarbeidet et felles notat som også har gitt opphav til en kronikk i Dagens Næringsliv.

Do you have any questions?