Newsletter

Intressanta avgöranden och prövningstillstånd från första kvartalet 2024

Published:

iPad

Schjødts tvistelösningsavdelning i Stockholm tipsar om intressanta svenska prejudikat och prövningstillstånd som meddelats under januari – mars 2024 inom områdena försäkringsrätt, obeståndsrätt, fordringsrätt, köprätt och avtalsrätt, och tipsar även om ett nyligen meddelat avgörande från europeiska enhetliga patentdomstolen.

Prejudikat

HD: ”Möbelvaruhuset i Boden”, T 4849-22, 2024-01-25

Sedan ett tak raserat i ett möbelvaruhus och resulterat i omfattande skador, hade Högsta domstolen att pröva huruvida skadorna omfattades av den skadelidandes allriskförsäkring. Särskilt hade Högsta domstolen att bedöma huruvida de aktuella skadorna kunde anses vara "plötsliga och oförutsedda", i försäkringsvillkorens mening. Högsta domstolen konstaterade att skadorna uppstått i princip omedelbart när taket rasade, varför skadorna ansågs ha uppstått plötsligt. Därutöver konstaterade Högsta domstolen att takraset orsakats av omständigheter som inte i någon rimlig mening hade varit möjliga att förutse, varför de uppstådda skadorna ansågs oförutsedda och därmed omfattades av allriskförsäkringen. Avgörandet kan läsas här.

Hovrätten för Västra Sverige, T 2294-23, 2024-02-09

I ett mål avseende återvinning i konkurs har hovrätten prövat om det förelåg förutsättningar för att återvinna en betalning, som verkställts från ett konto som tillhörde konkursbolagets ställföreträdare. I första instans ansåg tingsrätten att inget annat var visat än att ställföreträdarens betalning utgjorde ett infriande av hans personliga borgensåtagande gentemot återvinningssvaranden, varför återvinning inte kunde ske. Hovrätten konstaterade dock, i enlighet med vad käranden, företrädd av Schjødt, hade gjort gällande, att ställföreträdarens betalning hade skett för konkursbolagets räkning och med ianspråktagande av konkursbolagets egendom. Hovrätten beaktade bland annat hur betalningen hanterats i konkursbolagets bokföring, och annan bevisning som käranden lagt fram. Eftersom övriga förutsättningar för återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen var uppfyllda bifölls konkursboets talan.

HD: ”Frölunda Café”, T 3654-22, 2024-03-08

Högsta domstolen har i ett mål avseende återvinning i konkurs behandlat frågan om tillämplig värderingstidpunkt, då återvinningsbar egendom inte kan återlämnas och återvinningssvaranden i stället ska utge ersättning för egendomens värde. Högsta domstolen bekräftade utgångspunkten att värdeersättningen ska bestämmas utifrån tidpunkten för återvinningsdomen, men framhöll även att undantag kan tänkas i vissa fall. Högsta domstolen redogör dock inte närmare för när sådana undantag kan aktualiseras. Avgörandet kan läsas här.

UPC Luxemburg: ORD­­_19369/2024, 2024-04-10

I ett mål som handlades vid den europeiska enhetliga patentdomstolen och den nordisk-baltiska regionala divisionen därav (inrymd i Stockholms tingsrätts lokaler), hade ett beslut att utlämna processhandlingar till en tredje part överklagats till överinstansen i Luxemburg. Överinstansen har i ett färskt avgörande konstaterat att det vid en prövning om processhandlingar ska utlämnas till allmänheten ska ske en avvägning, mellan å ena sidan sökandens intresse av att ta del av handlingarna och å andra sidan parternas intresse av att bland annat konfidentiell information inte lämnas ut. Överinstansen konstaterar vidare att detta normalt innebär att processhandlingar ska lämnas ut när processen avslutats. Avgörandet kan läsas här.


Avgörandet berör flertal viktiga aspekter såsom behov av insyn och transparens vid rättsprocesser och är även av särskilt intresse sett från svenska offentlighetsprincipens tillämplighet i mål som annars handläggs vid nationella domstolar.

Prövningstillstånd

Mål T 5438-23, 2024-02-05

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som aktualiserar frågor om tidigare skuldförhållande har förnyats (novation), om betalning har skett med befriande verkan, samt hur återvinning i konkurs påverkar tredje part.

Mål T 5269-23, 2024-02-19

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande påstått fel i köpt vara. Målet aktualiserar frågor om när en köpare är skyldig att undersöka en köpt vara, och om köparen reklamerat felen inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felen.

Mål T 5880-23, 2024-03-11

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör 20 § avtalslagen (bestämmelsen reglerar s.k. befogenhetsåterkallelse). Särskilt avser målet vad som krävs för att en fullmaktsgivare ska anses ha gett till känna sin avsikt att en fullmakt inte ska kunna göras gällande mot tredje man.

Do you have any questions?