Newsletter

Intressanta avgöranden och prövningstillstånd från hösten 2023

Published:

Laptop

Schjødts tvistelösningsavdelning i Stockholm tipsar om intressanta svenska prejudikat och prövningstillstånd som meddelats under juli – december 2023 inom områdena marknadsföringsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, processrätt, aktiebolagsrätt och skadeståndsrätt.

Prejudikat

HD: ”Vinhandeln på internet”, NJA 2023 s. 593, 2023-07-07

Högsta domstolen har fastställt att ett danskt aktiebolag, som bedrivit försäljningsverksamhet av vin med leverans till kunder i Sverige genom sin hemsida, inte hade bedrivit verksamhet i strid med detaljhandelsmonopolet i alkohollagen. Enligt Högsta domstolen saknade det betydelse att det danska aktiebolaget köpt tjänster från sitt svenska moderbolag avseende bl.a. ekonomi, marknadsföring, kundtjänst och it, och att bolagen haft samma personer i sina styrelser. På grund av detta ansågs bolagens marknadsföring av alkoholförsäljningen inte otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Avgörandet kan läsas här.

HD: "Epidemiavbrottsförsäkringen", NJA 2023 s. 630, 2023-07-11

Ett aktiebolag hade yrkat att Högsta domstolen skulle fastställa att ett försäkringsbolag var skyldigt att utge försäkringsersättning för en inträffad skada bestående av avbrott i bolagets verksamhet, som uppkommit på grund av folkhälsomyndighetens föreskrifter i anslutning till covid-19. Högsta domstolen konstaterade att försäkringsvillkoren, som avsåg "myndighets ingripande", mot bakgrund av ordalydelsen och villkorens utformning i övrigt, skulle tolkas så att generella föreskrifter inte omfattades, och att försäkringsbolaget därmed inte var skyldigt att utge försäkringsersättning. Avgörandet kan läsas här.

HD: ”Mösseberg II”, NJA 2023 s. 680, 2023-08-22

I ett mål rörande direktkrav och ansvarsförsäkring har Högsta domstolen konstaterat att ett undantagsvillkor avseende grov vårdslöshet varit tillämpligt. Skadan, som bestod av en brand i en träbyggnad, ansågs orsakad av försäkringstagarens grova vårdslöshet bl.a. med anledning av att tillräckliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits, att utföraren saknade utbildning för att använda brandfarliga verktyg och att släckutrustning inte funnits på plats. I avgörandet adresseras intressanta frågor om direktkrav, rättskraft och grov oaktsamhet. Avgörandet kan läsas här.

PMÖD: PMÖ 7696-23, 2023-09-05

I målet upphävde Patent- och marknadsöverdomstolen ("PMÖD") ett interimistiskt förbud mot klaganden, företrädd av Schjødt, och preciserade hur giltighetspresumtionen ska tillämpas i patentmål när det framförts invändningar mot patentets giltighet. PMÖD redogjorde inledningsvis för rättsläget och förklarade att ett meddelat patent presumeras vara giltigt, men att giltighetspresumtionen kan brytas om det tillkommit nya omständigheter eller bevisning som inte beaktats under prövningen då patentet meddelades, eller på grund av brister eller felaktigheter i det beslut som fattats vid den administrativa prövningen. PMÖD tillade i målet att det också bör finnas ett visst utrymme att beakta även materiella brister i det ursprungliga beslutet, dvs. att också göra en förnyad bedömning av giltighetsfrågan inom ramen för den interimistiska prövningen. PMÖD menade att en sådan ordning är både ändamålsenlig och rimlig för att undvika felaktiga interimistiska beslut. PMÖD:s beslutsskäl indikerar att giltighetspresumtionen mjukats upp.

HD: ”Foxhouse Holding”, T 8042-21, 2023-11-02

I målet redogör Högsta domstolen för redovisningsrättsliga principer och hur dessa påverkar bedömningen av om en värdeöverföring enligt aktiebolagslagen är tillåten. Högsta domstolen konstaterade bland annat att ett vinstutdelningsbeslut, som tagits sedan bolaget mottagit ett skadeståndskrav, var otillåtet eftersom det var mer troligt än inte att skadeståndskravet skulle leda till ett utflöde av resurser för bolaget, varvid tillräckligt utrymme i balansräkningen för en vinstutdelning inte hade förelegat. I målet fastställer Högsta domstolen även att det är möjligt att samtidigt föra en talan om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar, trots att bristtäckningsfordran inte är förfallen till betalning och att det inte går att bevisa att den återbäringsskyldiga saknar möjlighet att återbära aktuella belopp. Avgörandet kan läsas här.

HD: "Well Dressed", T 7701-22, 2023-12-28

I ett mål rörande styrelseledamöters medansvar vid kapitalbrist enligt aktiebolagslagen har Högsta domstolen redogjort för hur ett varulager ska värderas vid upprättande av kontrollbalansräkning. Högsta domstolen konstaterade även att det är borgenären som bär bevisbördan för att kritisk kapitalbrist förelegat vid en viss tidpunkt, men att en viss bevislättnad i förhållande till det beviskrav som normalt gäller i tvistemål kan bli aktuellt. Avgörandet kan läsas här.

Prövningstillstånd

Mål T 3408-23, 2023-07-03

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som avser huruvida ett villkor i ett konsumentkreditavtal ska anses oskäligt mot konsumenter, och om näringsidkaren därför ska förbjudas att använda villkoret.

Mål T 3523-23, 2023-12-11

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande rådgivaransvar. Målet aktualiserar bland annat frågan om hur bedömningen av om en rådgivare agerat vårdslöst förhåller sig till uppdragsgivarens medvetenhet om sitt eget risktagande.

Mål T 2760-23, 2023-12-18

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som aktualiserar frågan om när preskriptionstiden ska börja löpa för en skadeståndsfordran som grundar sig på överträdelser av Europakonventionen.

Do you have any questions?