Newsletter

Intressanta avgöranden och prövningstillstånd från våren 2023

Published:

Metallic abstract pattern

Schjødts tvistelösningsavdelning i Stockholm tipsar om intressanta svenska prejudikat och prövningstillstånd som meddelats under januari – juni 2023 inom områdena processrätt, insolvensrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt och skiljemannarätt.

Prejudikat

HD: Skadeståndstalan efter konkursen, Ö 3646-22, 2023-02-09


I målet aktualiserades frågan huruvida ett konkursbo, efter att konkursen avskrivits, har behörighet att väcka talan om skadestånd grundad på brott mot borgenärer begånget före konkursen. Högsta domstolen konstaterade att konkursboet i regel upplöses vid konkursavslutet och att det då som utgångspunkt förlorar sin rättskapacitet och partbehörighet. Det är emellertid möjligt att i undantagsfall erkänna konkursboet rättskapacitet och partsbehörighet i samband med ett efterutdelningsförfarande. För att partsbehörighet ska uppkomma enligt 10 kap. 5 § konkurslagen fordras enligt domstolen att det är fråga om åtgärder som utgör led i arbetet med efterutdelningen. Den tillgång som skulle ha ingått i konkursen måste finnas tillgänglig för efterutdelning eller utan några mer omfattande åtgärder kunna omvandlas till utdelningsbara medel. Avgörandet kan läsas här.HD: Skadan på kulturbyggnaden, T 448-22, 2023-03-27


Högsta domstolen hade i förevarande mål att pröva vad som krävs för att en skadelidande ska anses ha framställt ett skadeståndskrav så att ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § tredje stycket försäkringsavtalslagen aktualiseras. Domstolen konstaterade att det inte kan uppställas någon en gång för alla gällande princip för hur preciserad en underrättelse i försäkringssammanhang måste vara. Prövningen får ske med utgångspunkt i de försäkringsrättsliga bestämmelser och avtalsvillkor som ska tillämpas och de syften som reglerna ska tillgodose. I domstolens bedömning gjordes en tolkning av själva försäkringsavtalets villkor. Ettårsfristen började enligt villkoren att löpa när ett "skadeståndskrav" framställs mot försäkringstagaren. Därefter gjordes en tolkning av ett brev som de skadelidande hade skickat till entreprenören och huruvida det innehöll ett "skadeståndskrav". Avgörandet kan läsas här.HD: Fastighetsmäklarens klientmedelskonto, T 409-22, 2023-04-12


En köpare av fastigheter har gjort betalningar till fastighetsmäklarens klientmedelskonto och därefter gjort gällande att utbetalningarna skett av misstag och att de således ska gå åter. Köparen hade meddelat att den avsåg att betala köpeskillingen för fastigheterna senast ett visst datum till det i köpekontraktet angivna kontot och betalningarna genomfördes även på det specifika datumet. Mot bakgrund av detta hade fastighetsmäklaren enligt domstolen fog för att anse att hon tog emot medlen med redovisningsskyldighet, trots att köparen skickat en begäran om återgång av köpen till fastighetsbolaget. Domstolen fann således att det vid betalningstillfället fanns en rättsgrund för fastighetsmäklaren att ta emot betalningarna av slutlikviderna. Läran om condictio indebiti aktualiserades därmed inte. Avgörandet kan läsas här.HD: Husqvarnas skiljeavtal, Ö 4116-22, 2023-05-17


Det är vanligt förekommande att parter träffar ramavtal som reglerar hur framtida köp dem emellan ska gå till. Den i avtalet etablerade beskrivningen av parternas avtalsrelation kan enligt Högsta domstolen vara tillräckligt konkretiserad för att ett skiljeavtal avseende framtida tvister om såväl ramavtalet som de senare avropsavtalen ska anses röra ett sådant rättsförhållande som avses i skiljeförfarandelagen. Bestämmelsen i 1 § skiljeförfarandelagen uppställer inga krav på att ett skiljeavtal endast kan avse tvister om redan träffade avtal. En skiljeklausul i ramavtalet kan också bli bindande avseende tvister om ett avropsavtal, genom att en skiljeklausul i ramavtalet utfyller och blir en del av avropsavtalet. Avgörandet kan läsas här.


Prövningstillstånd

HD: T 3654-22, 2023-01-30


Målet, som avser återvinning i konkurs, aktualiserar frågan om vilken värderingstidpunkt som ska tillämpas när det som ska återföras till konkursboet inte längre finns i behåll.


HD: T 8042-21, 2023-02-20


Målet handlar om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring enligt aktiebolagslagen samt återvinning i konkurs. Bland annat aktualiseras frågan om vilken betydelse en senare fastställd skadeståndsskyldighet för ett aktiebolag, till följd av en redan inträffad händelse, ska få vid bedömningen av tillåtligheten av en genomförd vinstutdelning.


HD: T 7701-22, 2023-04-17


I målet angående personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt aktiebolagslagen aktualiseras främst frågan hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas vid beräkning av bolagets egna kapital för upprättandet av en kontrollbalansräkning.


HD: T 486-23, 2023-05-03


Till följd av att dricksvatten som levererats till klagandena innehållit höga halter av PFAS-ämnen har förhöjda halter av PFAS-ämnen uppmätts i klagandenas kroppar. Enligt hovrättens bedömning löper klagandena på grund av detta en förhöjd risk att drabbas av sådana negativa hälsoeffekter och sjukdomar som är associerade med PFAS-exponering. I målet aktualiseras frågan om vad som utgör en ersättningsgill personskada.


HD: T 4849-22, 2023-06-09


Ett aktiebolag har yrkat ersättning från sitt försäkringsbolag efter att ett tak rasat in och orsakat skada. Frågan som domstolen har att pröva är om bolaget är berättigat till försäkringsersättning enligt ett allriskmoment i egendomsförsäkringsavsnittet i den kombinerade företagsförsäkringen på grund av skadehändelsen.

Do you have any questions?