Newsletter

Norge innfører EU-harmoniserte regler om flaggeplikt

Published:

Shadow on white wall
Fra 1. september 2022 endres reglene om offentliggjøring av eierposisjoner i børsnoterte selskaper (flaggeplikt). Endringene gjelder for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs eller Euronext Expand med Norge som hjemstat. For selskaper med aksjer notert på Euronext Growth vil det fremdeles ikke gjelde regler om flaggeplikt.

De nye reglene vil fremkomme av verdipapirhandelloven kapittel 4 og verdipapirforskriften kapittel 4, og gjennomføre endringene i EUs rapporteringsdirektiv (2004/109/EF) vedtatt ved direktiv 2013/50/EU, samt utfyllende bestemmelser i forordning (EU) 2015/761. Sistnevnte trådte i kraft i EU 26. november 2015. Det dreier seg i stor grad om fullharmoniseringsregler, og med få unntak vil det fra 1. september gjelde samme regler om flaggeplikt i Norge som i andre EU/EØS-land.


Tersklene for flaggeplikt forblir uendret (dvs. 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 %). Hovedelementene i endringene er:

 • Flaggeplikten for retter til aksjer som ikke er utstedt, altså fortrinnsretter, andre tegningsretter og ordinære konvertible obligasjoner mv., bortfaller.
 • Det innføres flaggeplikt for instrumenter med finansielt oppgjør, typisk finansielt avregnede opsjoner, terminer mv. For instrumenter som utelukkende gir rett til slikt oppgjør, skal man ved beregning av flaggeplikten multiplisere det nominelle antallet underliggende aksjer med instrumentets deltaverdi. Formålet er å sikre at flaggeberegningen ligger så tett opptil investors økonomiske eksponering i aksjen som mulig, ved å tallfeste forholdet mellom endringer i aksjeverdi og endringer i instrumentverdi, samt sannsynlighet for utøvelse. Der instrumentet har identisk eller nær identisk avkastning som aksjen ("linear symmetric pay-off profile") er deltaverdien 1. I andre tilfeller må investor gjøre en beregning basert på alminnelige prissettingsmodeller. Alle instrumenter knyttet til samme utsteder må tas med i beregningen, men lange posisjoner skal ikke avregnes mot korte posisjoner.
 • Flaggeplikten skal fremdeles beregnes både basert på investors andel av aksjekapitalen og andel av stemmene, og følgelig vil også eierskap til stemmerettsløse aksjer kunne utløse flaggeplikt. Sistnevnte innebærer et avvik fra rapporteringsdirektivet, men er ifølge forarbeidene i samsvar med rettstilstanden i Sverige, Danmark og Finland. Rett til å erverve stemmerettsløse aksjer vil derimot ikke utløse flaggeplikt.
 • Flaggeplikt for utlån av aksjer utvides, slik at begge parter skal flagge, både ved utlånet og ved tilbakeleveringen, uavhengig av om lånet kan klassifiseres som et reelt erverv av aksjene.
 • Instrumenter med en indeks som underliggende, skal medtas forholdsmessig i flaggeberegningen dersom indeksen representerer mer enn 1 % av stemmerettighetene i den aktuelle utsteder eller aksjene i den aktuelle utsteder utgjør minst 20 % av verdiene i indeksen.
 • Konsolidering med ektefelle, barn mv. faller bort. Kun fysiske og juridiske personer som har forpliktet seg til en langsiktig felles strategi utøvelse av stemmerettigheter eller som kontrolleres av investor etter nærmere kriterier skal konsolideres.
 • Det er gjort enkelte justeringer i unntakene fra flaggeplikten/konsolidering. Unntakene omfatter blant annet erverv utelukkende for avvikling av oppgjør innen to handelsdager, passering av 5 %-terskelen ved virksomhet som prisstiller eller for eksponeringer i verdipapirforetaks/kredittinstitusjons handelsportefølje, aksjer ervervet for stabiliseringsformål og forvalterregistrerte aksjer, gjennomgående betinget av at det ikke utøves stemmerett eller annen innflytelse i selskapet. Det er også gjort unntak for konsolidering for morselskap til forvaltningsselskap og aktive porteføljeforvaltere; disse forutsetter i likhet med unntaket for prisstillere forhåndsmelding til Finanstilsynet. Meldinger som tidligere er inngitt forblir gyldige forutsatt at de oppfyller også de nye reglenes krav, jf. forskrift om overgangsregler av 27. juni 2022.
 • Flaggemelding skal sendes straks, men senest innen åpning av regulert marked andre handelsdag etter at avtale ble inngått eller den meldepliktige ble kjent med eller burde blitt kjent med annen omstendighet som utløste flaggeplikt (kapitalforhøyelser mv.). Ifølge forarbeidene er fristen i utgangspunktet ment å knytte seg til den tiden det tar å formulere en flaggemelding, men samtidig åpne for skjønn innenfor rammen av to dager basert på konkrete forhold som tidsforskjell, konsolidering mv.
 • Flaggemeldingen skal som tidligere gis til selskapet og den Finanstilsynet utpeker (Oslo Børs), og vi antar at børsen vil videreføre prinsippet om at flaggemeldinger kan sendes til børsen for offentliggjøring frem til kl. 17:30 hver handelsdag.
 • Kravet til innholdet i flaggemeldinger videreføres i det vesentlige uendret, herunder prinsippet om at flere flaggepliktige kan sende felles flaggemelding. Det skal skilles mellom aksjer som eies av aksjonæren med nærstående, rettigheter med fysisk oppgjør og rettigheter med finansielt oppgjør, samt gis en beskrivelse av rettighetene med løpetid og forfallsdato. Vi antar at det vil bli fastsatt standardisert skjema for flaggemeldinger.
 • Ved brudd på flaggereglene kan Finanstilsynet ilegge overtredelsesgebyr til juridisk eller fysisk person, samt suspendere stemmeretten for de aksjer som overstiger den aktuelle flaggeterskelen.

Do you have any questions?