Newsletter

NOU 2021:9: Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Published:

Fougnerutvalgets fremla sommeren 2020 sin utredning, NOU 2019:9. Det er foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven og anbefalt ytterligere utredning på noen punkter. Utredningen har dannet grunnlag for en proposisjon der det er foreslått opphevelse av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i en periode på inntil 12 måneder. Også på andre områder kan utredningen få betydning.

Skrevet av Kristin Slørdahl Hjort

Nærmere om Fougner-utvalget og deres mandag

Det såkalte Fouger-utvalget ble oppnevnt 23. august 2019 for å se på "fremtidens arbeidsliv". Mandatet var å gå gjennom dagens lovverk for å vurdere om det er godt nok med tanke på de raske endringene som skjer i norsk arbeidsliv. Utvalget bestod av totalt åtte representanter fra henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt tre uavhengige eksperter. Leder for utvalget var advokat Jan Fougner.

Siden oppnevnelsen har utvalget vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget la frem sin innstilling 23. juni 2021. Hovedkonklusjonen i utredningen er å styrke faste ansettelser, sa Jan Fougner da utredningen ble fremlagt. De anbefalingene utvalget har kommet med, kan ha betydning blant annet for den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f.

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser

Et flertall i utvalget foreslo å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som er nedfelt i arbeidsmiljølovens § 14-9 annet ledd bokstav f. Bestemmelsen lyder som følger:

"(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås …

Bestemmelsen ble innført i 2015 av Solberg-regjeringen med den begrunnelsen at det skulle bli lettere å gi folk en mulighet til å vise hva de kunne. Tanken var at terskelen skulle senkes for å ansette folk som for eksempel hadde vært ute fra arbeidslivet over en periode, og som derfor kunne fremstå som et "usikkert kort" for arbeidsgivere.

Det var ulike oppfatninger i utvalget om hvordan reglene for midlertidig ansettelse fungerer, samt hvilket behov det er for å foreta endringer. Flertallet bestående av representantene fra arbeidstakersiden og de uavhengige ekspertene, foreslo å oppheve bestemmelsen om en generell mulighet til midlertidig ansettelse. Mindretallet bestående av representantene fra arbeidsgiversiden, ønsket å beholde gjeldende regelverk.

Veien videre – Prop. 35L (2021-2022)

NOU 2021:9 ble sendt ut på høring med frist 1. november 2021. I den påfølgende prop. 35 L (2021-2022) av 3. desember 2021 forslo Arbeids- og sosialdepartementet at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f blir opphevet. Forslaget er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen trer i kraft. I statsråd samme dag ble tilrådingen godkjent.

Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget. Ingenting er avgjort før det er votert over lovforslaget, men mye kan tyde på at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse står i fare for å bli opphevet. Per nå er det uklart når slik votering vil finne sted.  

Utvalgets øvrige forslag og anbefalinger

Fougner-utvalget har i sin utredning kommet med en rekke ytterligere forslag samt anbefalinger om videre utredning på noen områder. Disse forslagene er p.t. ikke behandlet, og det er derfor ikke klart hva som vil være utfallet av forslagene. Vi har kort oppsummert hovedtrekkene i forslagene i det følgende:

Utvalget har i tillegg til ovenstående endringer foreslått ytterligere utredning om følgende temaer:

Kilder

Do you have any questions?