Newsletter

Regeringens nya stödåtgärder

Published:

Staircase railing
Regeringen har under de senaste veckorna presenterat ett antal nya förslag till stödåtgärder med anledning av pandemins fortsatta ekonomiska inverkningar för företag. Nedan sammanfattar Christofer Hemsedahl huvuddragen av förslagen.

Nyhetsbrev 17 december 2021 (uppdaterat 27 januari 2022 gällande skatteanstånd).

Förlängd återbetalning av skatteanstånd

Sedan coronapandemin inleddes har ett stort antal företag beviljats anstånd med att betala arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdeskatt. Den 25 oktober 2021 uppgick de utestående anståndsbeloppen till ca 30,1 miljarder kronor. Syftet med anstånden har varit att mildra tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag.


Skatteanstånden har beviljats under en tid som saknar historiskt motstycke vad gäller pandemirelaterade restriktioner, stimulansåtgärder från centralbanker världen över och ett mycket snabbt omkullkastande av förutsättningarna för att bedriva många typer av affärsverksamheter. En jämförelse med de skatteanstånd som beviljades under finanskrisen 2009, relativt blygsamma 6,8 miljarder kronor, påvisar den väldiga omfattningen av coronaanstånden.


Samtidigt har konkurserna under pandemin varit rekordfå. Exempelvis var antalet konkurser i oktober 2021 det lägsta sedan oktober 2007, då antalet aktiebolag var hälften än idag. Mot bakgrund härav kan det ifrågasättas huruvida anstånden och stimulanserna är effektiva och träffar rätt, eller om anstånden nyttjats av företag i branscher som i sak inte påverkats nämnvärt av pandemin och att anstånden därmed riskerar utgöra en grogrund för så kallade "zombieföretag". Ett naturligt omställningstryck och en effektiv kapitalallokering bör långsiktigt främja produktiviteten hos svenska företag och näringslivet i stort. Samtidigt är det självfallet skäligt att livskraftiga företag som på ett oförutsägbart sätt drabbats av pandemin tillhandahålls likviditetsfrämjande åtgärder under en turbulent men begränsad tid.


Skatteanstånden har omfattat tiden januari 2020 till januari 2021 (läs om föreslagen utvidgning nedan) och återbetalningstiden har efter förlängningar kommit att uppgå till 24 månader. Ett stort antal skatteanstånd förfaller därför under våren 2022. Mot bakgrund härav har regeringen den 30 november 2021 och 20 januari 2022 (extra ändringsbudget) framlagt två propositioner, prop. 2021/22:65 och 2021/22:89, enligt vilka skatteanstånden föreslås förlängas. Den 27 januari 2022 meddelade regeringen att den ytterligare anståndsperioden ska uppgå till 24 månader enligt en avbetalningsplan. Ett anstånd och avbetalningsplan ska kunna beviljas under följande förutsättningar:


Skatteverket kommer även att ges möjlighet att återkalla ett beviljat anstånd.


Lagstiftaren anger uttryckligen att Skatteverket ska pröva en ansökan om ytterligare förlängd anståndstid på samma sätt som tidigare ansökan om anstånd eller om förlängd anståndstid enligt nu gällande bestämmelser. Mot bakgrund härav kan det förväntas att ett stort antal ytterligare anstånd kommer att beviljas under våren 2022 till undvikande en tidigare befarad konkursvåg. Förslaget ska godkännas av riksdagen och föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.


Det bör noteras att ytterligare anstånd endast är en likviditetsfrämjande åtgärd och att bolagsföreträdare fortsatt bör ha uppsikt över företagets soliditet för att undvika eventuell kapitalbrist, vilket kan föranleda skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, och slutligen behov av åtgärder såsom förhandling om skuldnedskrivning eller aktieägartillskott.

Utökat omställningsstöd

Regeringen har föreslagit att det s.k. omställningsstödet ska aktiveras till att omfatta även december 2021. Det kan komma att utvidgas till första kvartalet 2022 om pandemins verkningar fortsätter under det nya året, vilket regeringen kommer att följa nog. Stödet ska tillkomma företag med omsättningstapp på mer än 30 procent än en jämförelseperiod och ska uppgå till 70 - 90 procent av s.k. icke-täckta fasta kostnader, vilket inkluderar löner och hyror. Förslaget erfordrar att EU-kommissionen beviljar ett statsstödsgodkännande.

Utökade möjligheter till skatteanstånd

De tillfälliga skatteanstånden, vilka redogjorts för ovan, föreslås att utökas till att omfatta nio redovisningsperioder istället för sju stycken. Anstånden ska omfatta preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas månadsvis. För kvartalsvis redovisad mervärdesskatt ska antalet redovisningsperioder utökas från två till tre. Vidare utvidgas anstånden till att omfatta oktober – december 2021, till skillnad från januari 2020 – januari 2021 enligt nuvarande bestämmelser. Anstånden ska likt tidigare kunna beviljas retroaktivt. Finansdepartementet ska ta fram en promemoria som ska skickas ut på remiss.

Omsättningsstöd

Enskilda näringsidkare och handelsbolag ska kunna erhålla ett så kallat omsättningsstöd, vilket likt omställningsstödet ska omfatta december 2021. Även detta stöd kan komma att utvidgas till första kvartalet 2022 och ska kunna beviljas företagare som förlorat mer än 30 % av nettoomsättningen i förhållande till en jämförelseperiod.

Do you have any questions?