Newsletter

Forslag til ny minerallov

Published:

Window curtains with shadows

Minerallovutvalget (ledet av Ernst Nordtveit) har i dag lagt frem en omfattende NOU med forslag til en ny minerallov. Vi tror at næringen vil ønske å gi flere viktige innspill til forslaget. Nedenfor gir vi deg hovedpunktene i forslaget.

Forslagene i NOU 2022: 8 kan kort sammenfattes slik:

Skillet mellom Statens og grunneiers mineraler opprettholdes, men grep tas for å harmonisere reglene

Leting og undersøkelser

Utvinning og avslutning av mineraluttak

Forholdet til samiske rettigheter  

Samordning av regelverk og saksbehandling

Øvrige forslag

Advokatfirmaet Schjødt bistår jevnlig aktører i mineralnæringen med ulike utfordringer av juridisk karakter, det være seg tilknyttet rammebetingelser, søknader om offentligrettslige tillatelser og privatrettslige avtaler. Basert på lovforslaget er vi av den oppfatning at mineralnæringen vil være tjent med å inngi høringsuttalelser der man gir uttrykk for sitt syn på lovforslaget, da dette betyr betydelige endringer i forhold til dagens situasjon. Høringsfristen er 1.11.2022. I forbindelse med overrekkelsen av lovforslaget oppfordret næringsministeren til at høringssvar sendes inn så snart som mulig, slik at regjeringen får god tid til å arbeide med dette og til å ta med innspill i arbeidet med regjeringens arbeid med ny mineralstrategi som skal legges frem før jul i år. Ta gjerne kontakt dersom deres virksomhet ønsker nærmere informasjon om innholdet i lovforslaget eller det er spørsmål rundt dette dere ønsker å diskutere. Vi kan selvsagt også bistå med å utarbeide høringsuttalelsen.

Note: Vi bemerker at all informasjon gjengitt i nyhetsbrevet er hentet fra NOU 2022: 8.

Do you have any questions?