Newsletter

Høyesterett har avklart søksmålsfristen ved virksomhetsoverdragelser

by Fredrik Øie Brekke

Published:

Pencil writing on hard surface with fragments of the pencil in the air.
Høyesterett avgjorde nylig en sak hvor hovedspørsmålet var hvorvidt oppsigelsestidspunktet eller virksomhetsoverdragelsestidspunktet er avgjørende for beregning av søksmålsfristen etter oppsigelse. Etter en konkret vurdering, konkluderte Høyesterett med at virksomhetsoverdragelsestidspunktet var korrekt tidspunkt for beregning av søksmålsfristen.

Oceaneering Asset Integrity hadde kontrakt med Equinor om å utføre driftsinspeksjoner på Osebergfeltet. Da kontrakten ble lagt ut på anbud, var det Aker Solutions som vant anbudet. Som en følge av Oceaneering Asset Integrity ikke lenger skulle utføre disse driftsinspeksjonene, måtte selskapet gå til nedbemanning av flere arbeidstakere, og de aktuelle arbeidstakerne ble sagt opp i midten av desember 2019. Aker Solutions skulle egentlig overta oppgavene 1. desember 2019, men dette ble forskjøvet til 1. april 2020. Fire arbeidstakere gikk i august 2020 til sak mot Aker Solutions med krav om overføring av arbeidsforhold i medhold av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelser, noe Aker Solutions avviste under henvisning til at søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4 var oversittet.


Det var ikke et spørsmål for retten om det hadde foreligget en virksomhetsoverdragelse, kun om fristen for å gå til rettssak for å hevde dette var oversittet. Utgangspunktet er at søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4 også gjelder ved virksomhetsoverdragelser, som medfører at søksmålsfristen er åtte uker fra oppsigelsen ble gitt, eventuelt seks måneder fra oppsigelsen ble gitt der det kun er krav om erstatning. Det følger samtidig av arbeidsmiljøloven § 16-4 at disse reglene gjelder "så langt de passer", som dermed åpner for at bestemmelsene kan tilpasses de særlige hensyn som gjelder ved virksomhetsoverdragelser. Spørsmålet som Høyesterett vurderte var derfor om søksmålsfristene i kapittel 17 passet for virksomhetsoverdragelser, eller om fristen måtte beregnes fra et annet tidspunkt i slike tilfeller.


Høyesterett vurderte en rekke rettskilder, herunder lovens ordlyd, formålsbetraktninger, forarbeider, rettspraksis og reelle hensyn, og konkluderte med at fristen måtte beregnes fra overdragelsestidspunktet. Førstvoterende fant at rettskildene ga "god støtte for at oppsigelsestidspunktet ikke passer", slik at overdragelsestidspunktet måtte legges til grunn. Bakgrunnen for dette var blant annet at arbeidstakere ikke vil ha tilstrekkelig kunnskap om relevante momenter på oppsigelsestidspunktet, som gjør at arbeidstakere i mange tilfeller ikke vil være kjent med at det foreligger eller vil foreligge en virksomhetsoverdragelse, dersom fristen beregnes med utgangspunkt i oppsigelsestidspunktet. En fristregel med utgangspunkt i oppsigelsestidspunktet vil derfor ikke gi arbeidstakere en effektiv adgang til å håndheve sine lovfestede rettigheter.


Førstvoterende presiserte at spørsmålet som var avgjort i denne saken var at overdragelsestidspunktet vil være utgangspunktet for søksmål mot det overtakende selskapet. Førstvoterende pekte videre på at hensynene bak denne konklusjonen sannsynligvis også ville medføre at dette også vil gjelde for søksmål mot den tidligere arbeidsgiveren, men det ble presisert at den inneværende saken ikke ga tilstrekkelig grunnlag til å konkludere på om fristens beregning skal løses på samme måte for søksmål mot sistnevnte også.

Do you have any questions?