Newsletter

Korrupsjon - er din virksomhet kjent med grensene?

Published:

Dark shadow on wall
Det første spørsmålet vi skal se på er hva korrupsjon er. En kortfattet beskrivelse er at korrupsjon enten er å motta en utilbørlig fordel i anledning en stilling mv. eller å gi eller tilby tilsvarende fordel til andre. Korrupsjonsbestemmelsen står i straffeloven § 387.

Det fremgår klart av praksis at også stillinger mv. i utlandet omfattes av korrupsjonsbestemmelsen. Rt-2014-786, den såkalte Ruter dommen, er sentral i denne sammenheng. I den dommen understreket Høyesterett at uttrykket "utilbørlig" innebærer at det bare er de klart klanderverdige forhold som rammes. Det innebærer at handlinger som er klanderverdige, men ikke klart klanderverdige, ikke vil omfattes. Høyesterett la også vekt på at fordelen ble konsumert, det var snakk om tre middager, og at det normalt ikke var aktuelt å benytte korrupsjonsbestemmelsen ved fordeler som ble konsumert.

Vi skal videre gjennomgå noe nyere rettspraksis knyttet til korrupsjon, som kan gi veiledning om terskelen for korrupsjon.

I den såkalte Tjømesaken ble begge de tiltalte frifunnet i desember 2021. Det skal nevnes at dommen er anket til Høyesterett. Saken gjaldt en arkitekt som tegnet huset til byggesaksleder i Tjøme kommune uten å få noen betaling. De tiltalte ble frifunnet fordi lagmannsretten ikke fant det bevist at det var en sammenheng mellom arkitektens tjenester og byggesakslederens stilling. Konkret ga lagmannsretten uttrykk for at de ikke kunne utelukke at det dreide seg om en privat vennetjeneste.

Uansett om det ble frifinnelse, så er dommen en påminnelse om at dersom ledelsen er kjent med at en ansatt er venn med eller har privat kontakt med en person enten i det offentlige eller det private som vedkommende jobber mye opp mot, så vil det ofte gi grunnlag for at ledelsen stiller noen ekstra spørsmål.

I en dom fra Borgarting fra 2021 ble begge de tiltalte domfelt for grov korrupsjon i det private næringsliv. Den ene tiltalte var ansatt i en våtromsbedrift, mens den andre tiltalte var underentreprenør for våtromsbedriften. De to tiltalte inngikk avtale om at underentreprenøren skulle betale en andel av omsetningen til den ansatte, mot at den ansatte skulle påvirke ledelsen i bedriften til å gi oppdrag til underentreprenøren.

Begge ble dømt for korrupsjon, også underentreprenøren, selv om han trodde ledelsen kjente til avtalen. Her var det ingen tvil om at den ansatte som mottok fordelen hadde den aktuelle tilknytning, han ble ansett å ha en stilling hvor han kunne påvirke de relevante beslutningene. Den ansatte fikk den fengsel i ett år og seks måneder for sine handlinger. Underentreprenøren fikk fengsel i ti måneder.

Av rettspraksis fremgår det at det har blitt større fokus på korrupsjon i privat sektor. Men fortsatt er grensene som oppstilles for hva en ansatte kan motta i utgangspunktet strengere i offentlig sektor. Det begrunnes i at i offentlig sektor berøres vitale samfunnsinteresser, samtidig som borgernes tillit til gjeldende samfunnssystem lett kan undergraves ved korrupsjon.

En annen sak knyttet til det private næringsliv gjelder en underleverandør til Stendi. Saken var en tilståelsessak. Underleverandøren var siktet for å ha kjøpt en tomt i Troms fra en regionleder i Stendi til overpris. Underleverandøren betalte kr. 400 000 for eiendommen. Retten la til grunn at verdien på eiendommen var langt mindre enn dette, og at den økonomiske fordelen for underleverandøren utgjorde ca. kr. 230 000. Beløpet gjør at det blir grov korrupsjon. Det var heller ikke her tvil om at personen som hadde mottatt fordelen hadde en stilling som gjorde at han kunne påvirke beslutninger.

Underleverandøren fikk imidlertid et betydelig fradrag i straffen fordi han flere ganger hadde varslet ledelsen i Stendi om slike forhold, og fordi retten kom til at han ble presset til å yte fordelen. Underleverandøren ble dømt til fengsel i 10 måneder, hvorav 120 dager betinget. Det er tatt ut tiltale mot flere regiondirektører i Stendi.

Vi får ofte spørsmål om hva det er behov for å gjøre i din virksomhet. Vårt råd er å innføre rutiner og gjerne også etiske retningslinjer. I tillegg er det en fordel dersom disse rutinene innebærer at det er en viss oppfølgning, for eksempel i form av kurs eller stikkprøver.

Do you have any questions?