Newsletter

Nye krav til godtgjørelsesrapport i børsnoterte allmennaksjeselskaper

Published:

Futuristic staircase

Godtgjørelsesrapport må være på plass innen vårens generalforsamling

Nye regler om lønnspolitikken i børsnoterte allmennaksjeselskaper trådte i kraft 1. januar 2021. De nye reglene medførte blant annet krav om at selskapene må fastsette nærmere retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende personer. Frist for vedtakelse av slike retningslinjer var 1. oktober 2021.

I tillegg innebar reglene omfattende krav til noterte allmennaksjeselskaper om rapportering av slik lønn og godtgjørelse. Disse reglene erstatter de gamle reglene om lederlønnserklæring. Fristen for første godtgjørelsesrapport etter de nye reglene er satt til første ordinære generalforsamling i 2022.

Formålet med lovendringene er å gi aksjeeierne økt mulighet til å påvirke fastsettelsen av lederlønninger. Blant annet skal retningslinjene kunne gi aksjeeierne et bilde av hvilke økonomiske forpliktelser retningslinjene innebærer for selskapet, og dermed hvordan forpliktelsene kan påvirke selskapets langsiktige interesser. Disse reglene kommer i tillegg til kravene til noter i regnskapsloven. Regnskapsloven inneholder også regler som på noen punkter fortsatt går ut over de nye rapporteringskravene.

Selskap som omfattes av de nye reglene

De nye kravene gjelder allmennaksjeselskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked innenfor EU/EØS. Som regulert marked for aksjer regnes i Norge Oslo Børs og Euronext Expand (tidligere Oslo Axess). Samme regler gjelder også for allmennaksjeselskaper med aksjer notert på regulert marked i andre land innenfor EU/EØS. Allmennaksjeselskaper eller aksjeselskaper som er notert på norske eller utenlandske multilaterale handelsfasiliteter, for eksempel Euronext Growth, omfattes ikke. Det samme gjelder selskaper som kun har notert gjeldsinstrumenter på regulert markedsplass.

Godtgjørelsesrapporten

Bistand

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål om de nye reglene eller behov for bistand i forbindelse med årets rapport.

Relevante lenker:

Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. 
Europakommisjonens mal for rapporter om godtgjørelse.


Do you have any questions?