Newsletter

Strategier for politiavhør

Published:

Shadow on concrete
En rekke selskaper har opplevd etterforskning av mistanke om straffbare handlinger i forbindelse med virksomheten. Etterforskningen kan rettes mot enkeltpersoner, mot bedriften eller mot foretaket og enkeltpersoner.

En sentral del av etterforskningen er de første politiavhørene av mistenkte og vitner. Det er et mål for politiet at slike avhør skal igangsettes så raskt som mulig, for å forhindre risikoen for bevisforspillelse, herunder koordinering av forklaringer. Denne tilnærmingen har gode etterforskningsmessige grunner for seg. Politiet har plikt til å etterforske saken objektivt. Likevel vil prosedyren utfordre den mistenktes eller vitnets mulighet til å forberede seg. Hvordan kan selskapet og de aktuelle personene håndtere dette? Hvordan kan man redusere risikoen for å gi en forklaring som senere kan brukes mot selskapet eller enkeltpersoner? Hvilke rettigheter har man som mistenkt og vitne?

Her er noen råd om hvordan du kan beskytte dine rettigheter:

  • Ingen har plikt til å forklare seg for politiet, eller til å svare på politiets spørsmål. Det kan ikke brukes mot en mistenkt at han velger ikke å gi en forklaring.

  • Du har rett til å gjendrive mistanken. Se saken fra ditt eget synspunkt, forklar hva som ble gjort slik du ser det og fokuser på forståelsen og årsakene du selv har hatt.

  • Be om detaljert informasjon om mistanken. Hvilken handling? Hvilke mennesker eller selskaper gjelder det? Hvilken periode? Du har rett til å motta detaljert informasjon om dette.

  • Kreve å få lese den aktuelle lovbestemmelsen mistanken gjelder, og få en forklaring på hva vilkårene betyr. Med denne informasjonen vil du lettere kunne identifisere hva som er relevant å snakke om, og hva det kan være risiko å snakke om.

  • Ingen har plikt til å bidra til egen domfellelse. Du har ikke rett til å snakke usant som vitne. Du har aldri rett til å pådra andre en ugrunnet mistanke.

  • Søk så god forberedelse som du kan. Hvis det er mulig, oppdatere deg om fakta, lage en tidslinje og oversikt over de involverte o.s.v. Forstå hva saken handler om.

  • Strafferettslig ansvar for enkeltpersoner krever subjektiv skyld. Det er ikke rom for straff hvis man ikke har vært klar over selve handlingen som mistanken gjelder. Sett fra ditt ståsted den gang hendelsene skjedde, hva visste du? Hva var dine tanker og forståelse?

  • Anta aldri om faktum. Svar på det du vet, aldri hva du synes, regner med, tror eller lignende.

  • Svar aldri på spørsmål som ikke er direkte relatert til den angitte mistanken.

  • Snakk aldri usant. Det ødelegger troverdighet.


Det er lov å be om å få besvare spørsmål på et senere tidspunkt


Til slutt; Personen som skal avhøres  har rett til å bli bistått av en advokat, før intervjuet, under intervjuet og etter dette. Advokaten kan bidra til å sortere problemene, han kan gi tilbakemelding på forklaringen din før  intervjuet, og kan informere om de juridiske vilkårene for straff. Han kan ha rett til å få tilgang til politidokumentene, noe du sjeldent vil ha selv, og han kan gi råd om forklaring skal gis eller ikke. Juridisk rådgivning bør søkes før første avhør. Det er dette avhøret som ofte er viktigst.

Do you have any questions?