Newsletter

Förslag om ändringar av reglerna om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastigheter

Published:

Blurry picture of people walking in an office

Torsdagen den 26 januari 2023 överlämnade Finansdepartementet en promemoria (Fi2022/00434) med förslag på ändringar i den nya mervärdesskattelagen (som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023) som avser bland annat överlåtelser av fastigheter och andra investeringsvaror. 


Ändringarna föranleds av att EU‑domstolen genom C‑787/18, Sögård Fastigheter AB slog fast att de svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet vid rena fastighetsöverlåtelser strider mot mervärdesskattedirektivet.


När fastigheter och andra investeringsvaror säljs görs det antingen inom eller utanför en verksamhetsöverlåtelse. Genom avgörandet underkände EU‑domstolen de regler som föreskriver att en köpare, vid överlåtelse av en fastighet utanför en verksamhetsöverlåtelse, övertar skyldigheten att jämka avdrag gjorda av en tidigare fastighetsägare när användningen av fastigheten efter köpet ändras på så sätt att avdragsrätten ökar eller minskar. För att de svenska reglerna ska vara förenliga med mervärdesskattedirektivet har olika alternativ till förändringar övervägts i förslaget, där den mest lämpliga har ansetts vara en lösning som innebär att tidigare gjorda momsavdrag alltid ska jämkas vid en försäljning, oavsett om köparen fortsätter att använda fastigheten i skattepliktig verksamhet eller inte. Enligt förslaget ska därför, vid en fastighetsförsäljning som inte utgör en verksamhetsöverlåtelse, momsavdrag som gjorts jämkas av säljaren vid ett enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden. 


Vid försäljning som en del av en verksamhetsöverlåtelse, ska köparen fortsatt överta säljarens rättighet och skyldighet att jämka tidigare gjorda momsavdrag (förutsatt att köparen har sådan avdragsrätt). Till följd av att det inte passar in i systemet för verksamhetsöverlåtelser föreslås det vidare att i) möjligheten att avtala om att säljaren ska jämka och ii) regeln om att säljaren ska jämka gjorda momsavdrag på grund av ändringar som har inträffat under dennes innehavstid, ska tas bort.


I förslaget noteras att ändringen kan leda till oönskade inlåsningseffekter, eftersom det som regel blir ekonomisk mindre lönsamt att sälja en fastighet under korrigeringstiden. Vidare kommer det sannolikt att leda till högre priser. I förslaget anges emellertid att de situationer när en fastighet säljs, och en köpare avser att fortsätta driva en skattepliktig verksamhet i fastigheten, som regel får antas ske genom verksamhetsöverlåtelser.


Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Ändringarna ska inte tillämpas för överlåtelser som sker före ikraftträdandet eller för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Do you have any questions?