Newsletter

Lovendringer fra nyttår – betydninger for eiendomsbransjen

by Rikard Schuitema Olsen

Published:

Dowtown city viewed from a car
Med virkning fra 1. januar 2022 trådte en rekke lovendringer i kraft. Den mest sentrale lovendringen av betydning for eiendomsbransjen, er endringene i avhendingslova, som har til formål å sikre en tryggere bolighandel. Ut over dette er det begrenset med nyheter av relevans. Nedenfor følger en kort presentasjon av endringene i avhendingslova og et utvalg andre mindre lovendringer med betydning for eiendomsbransjen.

Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)


Se artikkel om lovendringene fra vårt nyhetsbrev i september 2021 for en nærmere gjennomgang av endringene.


Eiendomsregistrering på Svalbard


Endringer i prioriterte tilsyn i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-3


Ny bestemmelse i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.) § 99 a om frist for overføring av landbrukseiendom fra dødsbo


Endringer i skatteloven § 4-10 om verdsettelse av næringseiendom ved beregning av formuesskatt


 Forsinkelsesrente


 Gebyr for tinglysing


 

Do you have any questions?