Newsletter

Revidert nasjonalbudsjett for 2023

Published:

Businessmen outside

Regjeringen presenterte i dag revidert nasjonalbudsjett for 2023 med svært få forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. Regjeringen har noe overraskende utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft. For øvrig er det mindre endringer som har begrenset betydning for norsk næringsliv.

Før fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett ble det spekulert i mulige forslag om en betalbar utflyttingsskatt. I regjeringens budsjettforlik i 2022 ble det foreslått en endring i utflyttingsskatten, ved at femårsregelen ble opphevet. Du kan lese om dette i vårt nyhetsbrev her. Det ble imidlertid ikke fremlagt noen forslag om ytterligere endringer i utflyttingsskatten i dagens reviderte nasjonalbudsjett.


Regjeringen har heller ikke foreslått noen større endringer i tråd med Skatteutvalgets utredning av 19. desember 2022. I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at Finansdepartementet har mottatt 267 høringssvar med realitetsmerknader. Det fremgår videre at Finansdepartementet arbeider med sikte på at Stortinget skal få et fremlegg om Skatteutvalgets utredning i forbindelse med revidert budsjett våren 2024.


Schjødts skattegruppe går igjennom de foreslåtte endringene som vil kunne ha betydning for norsk næringsliv nedenfor.

Utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft

Regjeringen har besluttet å utsette ikrafttredelsen av den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024. Utsettelsen er begrunnet i tidshensyn og innspillene i de 140 høringssvarene regjeringen har mottatt i høringsrunden. Grunnrenteskatten er nå planlagt fremlagt for Stortinget høstsesjonen 2023, med virkning fra og med inntektsåret 2024.


Utsettelsen av grunnrenteskatten påvirker ikke den vedtatte økningen i produksjonsavgift på landbasert vindkraft fra 1 til 2 øre/kWh for 2023.


Til sammenligning har regjeringen mottatt rundt 420 høringssvar til den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruk, men denne er fremdeles planlagt gjennomført med virkning fra 1. januar 2023.Dette til tross for at innretningen på skatten fremdeles er høyst uavklart. Du kan lese vårt nyhetsbrev om grunnrenteskatten på havbruk her.

Redusert produktavgift for fiskerinæringen

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt å sette produktavgiften for fiskerinæringen til 2,0 prosent for 2023. Regjeringen foreslår at produktavgiften reduseres til 1,9 prosent fra 1. juli 2023, på bakgrunn av reviderte prognoser for kommende års førstehåndsverdi av fisket og estimerte utgifter.

Prioritet for skatte- og avgiftskrav ved rekonstruksjon

I forskrift om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon er det fastsatt at reglene om prioritet for formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og trygdeavgift i dekningslova § 9-4 ikke skal gjelde ved rekonstruksjon etter rekonstruksjonsloven. Forskriften skulle bli opphevet 1. juli 2023, men regjeringen foreslår å videreføre denne forskriften til 1. juli 2025.

Fritak for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt et fritak i elavgiften for egenproduksjon av strøm fra fornybare energikilder. De nye reglene var på høring i 2022, og regjeringen har etter høringen bestemt at det skal være en avgrensning til anlegg med installert effekt på inntil 1 000 kW per eiendom.


Regjeringen tar sikte på å iverksette fritaket for elavgift for egenprodusert fornybar kraft fra 1. oktober 2023.

Skattelette for pendlere

Regjeringen foreslår å øke satsene for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere som bor på brakke og for langtransportsjåfører. Satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet er i 2023 på 177 kroner per døgn. Regjeringen foreslår nå å øke denne satsen til 250 kroner. Langtransportsjåfører har ved fravær fra hjemmet i 24 timer en kostsats på 300 kroner per døgn. Denne satsen foreslås økt til 350 kroner.

Skattelette for pensjonister

Regjeringen foreslår å redusere skatten på pensjon for pensjonister med lave pensjoner. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet i trinn 1 fra 219 950 til 246 800 kroner, samt øke innslagspunktet i trinn 2 fra 331 750 til 373 650 kroner. Foreløpige beregninger viser at de foreslåtte endringene kan innebære at pensjonister med lav pensjon får en skattelempe på inntil 4 500 kroner.

Kontakt