Newsletter

Slik blir lakseskatten

Published:

A fish farm in front of mountains

Regjeringspartiene har med støtte fra Venstre og Pasientfokus oppnådd flertall for en grunnrenteskatt på 25 prosent. Schjødts fiskeri- og havbruksgruppe og skattegruppe oppsummerer hovedpunktene i den endelige utformingen av grunnrenteskatten på havbruk.

Skattens endelige utforming skiller seg på enkelte punkter fra det opprinnelige forslaget som ble lagt frem høsten 2022, hvor det ble foreslått en effektiv grunnrenteskattesats på 40 prosent, se tidligere artikkel fra 28. september 2022. Utformingen bygger på modellen fremlagt av regjeringen i mars, hvor regjeringen foreslo en effektiv skattesats på 35 prosent, se tidligere artikkel fra 28. mars 2023. Partene har nå blitt enige om følgende:


 • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent.
 • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 til 75 prosent.
 • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
 • Det fremmes flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling, ved at Stortinget ber regjeringen:
  • sørge for at miljøindikatorer for trafikklyssystemet er på plass fra auksjonsrunden i 2024, hvor det skal utredes og vurderes indikatorer, som blant annet påvirkning på sjøørret, utslipp og dødelighet;
  • frem til statsbudsjettet for 2024 utrede forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs, hvor utredningen må gi en avklaring om det er grunnlag for grunnrente på havbruk til havs;
  • innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon som følge av trafikklyssystemet kan produseres i lukket teknologi;
  • legge frem forslag om en miljøteknologiordning i løpet av 2023;
  • i løpet av våren 2024 legge frem en sak om bedre organisering av samarbeidet mellom myndigheter og oppdrettsnæringen for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd;
  • i løpet av våren 2024 legge frem tiltak for økt bearbeiding av sjømat i Norge; og
  • sikre at Havbruksfondet tilføres midler som om produksjonsavgiften ble økt fra 56 øre til 90 øre fra 1. januar 2023.

Ved å ta utgangspunkt i dagens laksepris og kronekurs, legger regjeringen til grunn at grunnrenteskatten som havbruksnæringen må bidra med i 2023 er redusert til 5,7 milliarder fra 8 milliarder, som anslått med bakgrunn i forslaget fra mars.


Det gjenstår fortsatt å få avklart sentrale spørsmål knyttet til blant annet prisråd, beregning av skattegrunnlaget, fradrag for kostnader, særlig de historiske kostnadene for fisk satt i sjø i 2021 og 2022.

Do you have any questions?