Newsletter

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Published:

Blurry picture of people walking

Torsdagen den 26 januari 2023 överlämnade den svenska regeringen en extra ändringsbudget (prop. 2022/23:52) till riksdagen. I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Ändringarna aviserades genom pressmeddelande under december 2022 och har till syfte att underlätta och stötta sunda och livskraftiga företag med tillfälligt ansträngd likviditet att klara av den höga inflationen och stigande energipriser. 


Förslaget innebär i huvudsak att: 

  1. den bortre tidsgränsen för anstånd flyttas fram till den 12 september 2023;
  2. anstånd får beviljas även för redovisningsperioder som infallit under april–juni 2022; och 
  3. det maximala antalet redovisningsperioder som anstånd får beviljas för höjs från 9 till 12 (om redovisningsperioden är en kalendermånad).

Regelverket tillåter retroaktiva anstånd, vilket innebär att anstånd kan beviljas för tidigare redovisningsperioder och för skatt som redan har inbetalts.


Ändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Do you have any questions?