Newsletter

Utökade utredningsdirektiv avseende 3:12-reglerna

Published:

Businessmen outside

Under måndagen den 23 januari 2023 höll den svenska regeringen en pressträff om fortsatta fokusområden för regeringen på området tillväxt och hushållsekonomi. Bland annat meddelade regeringen att de avser fatta beslut om ett tilläggsdirektiv till kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag, som för närvarande utreder förslag på förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna.


Kommittén tillsattes den 25 maj 2022 (Dir. 2022:44) med uppdraget att lämna förslag på lämpliga förenklingar av 3:12-reglerna och särskilt överväga en justerad skattesats på utdelningar och kapitalvinster som ska tas upp i inkomstslaget kapital. Det nya tilläggsdirektivet från regeringen har till syfte att utreda hur reglerna kan ändras för att ytterligare främja entreprenörskap, samt underlätta ägarskiften. Kommittén ska bland annat se över utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Samtidigt ska det nya tilläggsdirektivet ta bort kommitténs uppdrag att överväga en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst.


Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 29 mars 2024, innebärande att den tidigare tidsfristen den 30 november 2023 har flyttats fram.

Do you have any questions?