Newsletter

Utflyttingsskatt – Avgjørelse fra domstolene i Tyskland på tysk exit-skatt

by Robin Fanio Sørensen og Morten Platou

Published:

Man walking down a staircase.

I kjølvannet av en rekke utflyttinger til Sveits, har det vært en omfattende debatt om reglene på utflyttingsskatt må strammes til. Enkelte aktører har tatt til orde for at utflyttingsskatten skal bli betalbar (og ikke utsettes til aksjer faktisk selges), med henvisning til at Tyskland har hatt slike regler siden 2022. En avgjørelse i tyske domstoler setter nå en foreløpig stopper for slik innstramming av regelverket ved flyttinger innenfor EU/EØS.

Den 11. januar 2024 publiserte Bundesfinanzhof ("German Federal Fiscal Court") en ny dom om skatt på latente aksjegevinster ved utflytting fra Tyskland til Sveits. Spørsmålet var om de tyske utflyttingsskattereglene er i strid med avtalen EU har inngått med Sveits om etableringsretten og retten til å tilby tjenester. Avtalen mellom EU og Sveitsbygger på samme rettigheter og prinsipper som EØS-avtalen Norge har inngått med EU.


Fra og med 1. januar 2022 ble det i Tyskland innført en regel som innebar at latent skatt knyttet til underliggende aksjer umiddelbart skulle forfalle når en person flyttet fra Tyskland. Personen kunne søke om å nedbetale utflyttingsskatten over en periode på syv år. Bundesfinanzhof har nå konkludert med at skattlegging av latente gevinster på aksjer ved utflytting til Sveits vil være et brudd på etableringsretten under avtalen mellom EU og Sveits, med mindre betaling av skatten utsettes til det tidspunktet aksjene faktisk avhendes og denne utsettelsen er rentefri. Det ble dermed lagt til grunn at de tyske utflyttingsskattereglene strider med etableringsretten og må endres.


Dommen vil dermed være av interesse ved vurderingen av de norske utflyttingsskattereglene i tilfelle disse skal endres, da Norge må følge EØS-avtalens tilsvarende krav til etableringsfrihet.


I Norge fikk vi en regelendring den 29. november 2022, der muligheten for bortfall av plikten til å betale utflyttingsskatt – dersom de underliggende aksjene ikke var realisert innen fem år etter utflytting – ble fjernet. Se i denne forbindelse vårt nyhetsbrev som ble publisert 29. november 2022. De nye reglene gjorde det umulig for norske personer å flytte til utlandet uten å betale skatt på latente aksjegevinster, men den faktiske betalingen utsettes til aksjene realiseres. Dette er neppe i strid med avgjørelsen fra Bundesfinanzhof.


En forskjell mellom de norske utflyttingsskattereglene og praksisen som legges til grunn av Bundesfinanzhof, er at tyske skattemyndigheter likevel kan kreve at det stilles sikkerhet for den latente skatten ved flytting til Sveits. Krav om sikkerhetsstillelse i de norske utflyttingsskattereglene gjelder per i dag bare ved flytting til land utenfor EU/EØS mv, og avgjørelsen fra Bundesfinanzhof indikerer at kravet til sikkerhetsstillelse kan innføres ved flytting internt i EU/EØS.


Torvik-utvalget i NOU 2022:20 diskuterte mulighetene for å innføre en umiddelbar betaling av utflyttingsskatt, og Finansdepartementet har flere ganger signalisert at de ser nærmere på mulighetene for å gjøre ytterligere endringer i regelverket om utflyttingsskatt. I lys av dommen fra Bundesfinanzhof ser vi det nå som lite sannsynlig at de norske utflyttingsskattereglene endres slik at den latente skatten på underliggende aksjegevinster blir betalbar ved flytting til EU/EØS-land.


Dommen fra Bundesfinanzhof kan leses her

Do you have any questions?